Share Builders Plan

welcome

text

  • ยังไม่มีประสบการณ์
  • ไม่ต้องการนำเงินจำนวนมากมาลงทุน
  • ไม่มีความรู้ในการเลือกหุ้น
  • ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอ

image

text

image

ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท เราเสนอโอกาสให้ท่านสามารถซื้อหุ้นที่มีศักยภาพจากการคัดสรรของนักวิเคราะห์ เพียงท่านลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือน ท่านสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง การลงทุนในบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป ใช้หลักทฤษฎี Dollar-Cost Averaging ซึ่งเป็นการลงทุนด้วยเงินที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน วิธีนี้จะทำให้ท่านสามารถซื้อหุ้นได้จำนวนมากขึ้นเมื่อราคาต่ำลงและจะซื้อหุ้นได้จำนวนน้อยลง

เมื่อราคาสูงขึ้น เหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาวะตลาดที่มีความผันผวน ด้วยวิธีการลงทุนอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอ ท่านสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนระยะยาวที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า ด้วยหุ้นพื้นฐานดี โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับจังหวะในการเข้าซื้อ