หน่วยลงทุน
ตั๋วเงินคลังคืออะไร ?

ตั๋วเงินคลังเป็นหลักทรัพย์ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกเพื่อกู้ยืมเงินระยะ สั้นจากประชาชนปกติจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี ตั๋วเงินคลังไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน เเต่ผลตอบแทน จะอยู่ในรูปของส่วนลด ซึ่งรัฐบาลกำหนดจะชำระคืนตามราคาที่ตราไว้เมื่อตั๋วเงินคลังครบกำหนดไถ่ถอนคืน ตั๋วเงินคลังจะทำการซื้อขายที่ราคาคิดลด ซึ่งหมายถึง เงินลงทุนครั้งเเรกจะน้อยกว่าราคาหน้าตั๋วเเละเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับเงินเต็มจำนวนตามที่ตราไว้หน้าตั๋ว

ข้อดีของตั๋วเงินคลัง
  • เป็นตราสารที่มีความมั่นคงสูง(risk free rate) เนื่องจากกระทรวงการคลังเป็นผู้ออก
  • เป็นการลงทุนระยะสั้นประมาณ 1-12 เดือน
  • ได้รับดอกเบี้ยเเละเงินต้นโอนเข้าบัญชีโดยอัติโนมัติเมื่อวันครบกำหนด
  • ผลตอบเเทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนที่ได้รับจากธนาคาร

การคำนวณวิธีซื้อตั๋วเงินคลังด้วยวิธีคิดลด

เงินลงทุนเบื้องต้น
    = ราคาคิดลด + ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15 % + ค่านายหน้า

เงินที่จะได้รับคืน
    = มูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว

N = ระยะเวลาวันที่ถือครองตั๋วเงินคลัง

อัตราผลตอบเเทน (หลัง Tax เเละ Commission)
    = (เงินที่ได้รับคืน – เงินลงทุนเบื้องต้น) x (365) x 100%
เงินลงทุนเบื้องต้น   N
 

Indicative Prices and Return after Tax and Commission (RATC) As of 26/09/2005
 <------------------------------- RATC ------------------------------->
Days Indicative Rate
(quoted by BOT)
1 million 5 million 10 million 20 million 100 million
90 2.72 %  1.9043 % 2.0680 %      
  > 10 MB    2.75 %      2.1458 % 2.2337 % 2.3148 %
180 3.18 %  2.4908 % 2.5750 %      
  > 10 MB    3.20 %      2.6182 % 2.6620 % 2.7032 %

ตัวอย่าง :
เมื่อลงทุนในตั๋วเงินคลัง 10 ล้านบาท อายุ 90 วัน มีวิธีคำนวณดังนี้

เงินลงทุนเบื้องต้น
    = 9,931,905.23+ 10,214.22 + 4,668.00 =9,946,787.44 บาท

เงินที่จะได้รับคืนเมื่อตั๋วเงินคลังครบอายุ
    = 10,000,000 บาท

อัตราผลตอบเเทน (หลัง Tax เเละ Commission)
    = ( 10,000,000 – 9,946,787.44 ) x (365) x 100%
9,946,787.44   91
 
    = 2.1458 %

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548